Sa të bukura janë këmbët e atyre që shpallin paqen, që shpallin lajme të mira!

Gjate nje kohe te bekuar per ungjillizim ne Struge, Maqedoni. 

Dhe si do të predikojnë pa qenë dërguar? Siç është shkruar: ”Sa të bukura janë këmbët e atyre që shpallin paqen, që shpallin lajme të mira!”.

Romakëve 10:15